Laatst aangepast: 10 maart 2018

Privacyverklaring

   

Bewonersplein, gevestigd op Visven 155, 5464nl te Veghel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.bewonersplein.nl
Visven 155
5464 NL Veghel
Tel. 0413-341788

De Functionaris Gegevensbescherming van Bewonersplein is te bereiken via info@bewonersplein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewonersplein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Postcode en huisnummer
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bewonersplein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bewonersplein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Verzenden van onze wekelijkse update-mail
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Domeinbeheerders

Uw account wordt beheerd door een domeinbeheerder. Domeinbeheerders hebben toegang tot uw naam, postcode en huisnummer voor gebruikersondersteuning. Zij kunnen inzien of u bent aangemeld voor de update-mail of dat u wenst deel te nemen aan een enquête. Daarnaast kunnen zij door u geplaatste berichten wijzigen en/of verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bewonersplein maakt geen gebruik van computerprogramma's of -systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bewonersplein) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewonersplein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bewonersplein beschouwt uw deelname als beëindigd indien u dit zelf aangeeft, of als u gedurende een periode van 2 aaneengesloten jaren niet meer actief bent geweest bij Bewonersplein.

Gegevens delen met derden

Tenzij er een wettelijke plicht tot verstrekking bestaat, geven wij anderen geen toegang tot de door u aan ons verstrekte gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewonersplein. en heeft u het recht van overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bewonersplein.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bewonersplein zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bewonersplein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewonersplein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@bewonersplein.nl\

Wijzingen in ons privacybeleid

Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Eventuele wijzigingen van deze privacyverklaring plaatst Bewonersplein ter kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik van Bewonersplein te staken. Door gebruik te maken van deze website, en haar producten en diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen bekrachtigt u de wijzigingen en stemt u in gebonden te zijn aan het nieuwe privacybeleid.